De reisende bes lese gjennom avtalevilkårene

Betalingsregler

Avtalen mellom selger og kunde anses som inngått ved bestillingsbekreftelse via epost. I bekreftelsen vil depositumsbeløpet oppgis, samt hele reisens pris.

Depositum på kr. 2500 – 4500,- pr. person, avhengig av reisens innhold,( betales inn på oppgitt konto 6 dager etter bestilling. Er ikke avtalt beløp betalt innen fristen kan arrangøren heve inngått avtale med mindre bestiller kan dokumentere innbetalt beløp.

Restbeløpet for hele reisen skal være innbetalt ved oppgitt konto senest 41 dager før avreise.  

Ved bestilling inntil 41 dager før avreise skal hele reisen innbetales omgående.

Den reisende plikter å betale innen de frister som er angitt.

Avbestillingsregler

Ved avbestilling tidligere en 41 dager før dato for avreise gis det refusjon av innbetalt beløpet minus et gebyr på kr. 500,- pr. person.

Serviceavgift på kr. 500,- refunderes ikke ved avbestilling.

Ved avbestilling fra og med den 41 dagen til og med den 15 dagen før dato for avreise refunderes det innbetalte beløpet minus depositum.

Ved avbestilling fra og med den 14 dagen frem til avreisedato eller utelatt fremmøte gis det ingen refusjon. Ved bestilling av rutefly gjennom Madagaskar Reiser betales dette omgående for å sikre flyprisen da disse prisene ofte er strenge krav til forhåndsbetaling. Madagaskar Reiser garanterer først for prisen når vi har utstedt og sendt reisedokumentene og belastes reisens beløp.

Ved avbestilling av flybillett følges de vilkår som er fastsatt av flyselskapet.

Mangler før avreise

Den reisende kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. Prisforhøyelse på mer enn 10% skal alltid anses som vesentlig ulempe. Den reisende skal i tilfelle gi arrangøren beskjed om hevingen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det bør slik melding være gitt senest innen en uke etter melding om endringen ble mottatt, eller så snart som mulig dersom melding mottas kort tid før avreise. Den reisende har da rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp, samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3. 

Pakkereisen er mangelfull når den avviker fra det som er avtalt eller forutsatt i avtalen, og dette ikke skyldes den reisende eller forhold på hans side. Avvik fra det avtalte regnes likevel ikke som mangel dersom de er av mindre betydning, eller er av det slag den reisende må regne med kan inntreffe fra tid til annen. Det samme gjelder avvik i naturgitte forhold som arrangøren verken hadde eller burde ha kjennskap til eller herredømme over.

Den reisende plikter å opplyse om mangler som oppdages så snart som mulig direkte til guide, epost til reisearrangør eller tekstmelding innen 3 dager etter feilen er oppdaget. Reklamasjon som fremmes senere en 3 dager etter på reisemålet, vil normalt bety at kundens eventuelle rettigheter bortfaller.

Avbestilling ved force majeure

Kunden har rett til å avbestille pakkereisen og få refundert innbetalt beløp dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før pakkereisen skal ta til, konstanteres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte forholdene og vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke der kunden kjente eller burde kjenne til omstendighetene da vedkommende inngikk avtalen om kjøp av reisen.

Øvrige forpliktelser for den reisende

Kunden plikter å ha med seg gyldig pass, gyldig reiseforsikring, eventuelt helseattest og andre dokumenter som er nødvendig for reisen.

Det anbefales å kontakte din nærmeste helsestasjon for vaksinering. Madagaskar Reiser er ikke ansvarlig for hvis vaksinering unnlates.

Forøvrig følger Madagaskar Reiser de regler og vilkår som er fastsatt av Pakkereiseloven.